Blog

Koszty magazynowania w logistyce

Przeobrażenia ekonomiczne ostatnich dziesięcioleci miały ogromny wpływ na kształt nowoczesnej gospodarki. Niebagatelne znaczenie miały też dla logistyki – wzrosło jej znaczenie na tle innych gałęzi przemysłu. Przyczyniły się do tego, m.in. otwarcie rynków, zwiększenie popytu, poszerzenie asortymentu produktów czy zdolności produkcyjne. Dynamiczny rozwój tej gałęzi gospodarki przełożył się na wyższe przychody firm, jednak jednocześnie wzrosła wielkość nakładów finansowych na koszty utrzymania zapasów (w tym koszty magazynowania), a także oczekiwania klientów. Obecnie ważne jest już nie tylko samo dostarczenie towaru, ale też dostępność towarów w magazynach, szeroki wybór asortymentu i szybkość dostawy.

Koszty magazynowania w logistyce

Koszty utrzymania zapasów

Podstawowy wydatkiem w branży logistycznej jest koszt utrzymania zapasów, który z kolei wiąże się z konstytutywną dla tej gałęzi koniecznością składowania rezerwy zasobów. Termin ten oznacza koszt utrzymywania średniego poziomu zapasów w magazynie lub innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Opłata ta stanowi znaczącą część kosztów logistycznych przedsiębiorstwa.

Koszty utrzymania zapasów dzielą się na trzy grupy:

 • koszty magazynowania,
 • koszty zaangażowania kapitałów w finansowanie zapasów,
 • koszty starzenia się zapasów.

Koszty magazynowania w logistyce

Dla utrzymania płynności łańcucha dostaw i terminowej realizacji zamówienia kluczowe jest posiadanie zapasów asortymentu. Dzięki zmagazynowaniu wystarczającej ilości produktów towar może zapakowany i dostarczony do klienta tuż po otrzymaniu zamówienia.

Magazynowanie towaru jest podstawą sprawnie działającego przedsiębiorstwa, jednak jednocześnie koszty składowania towarów stanowią największy odsetek wydatków przeznaczonych na koszty magazynowania w logistyce – 30-40 proc. ogółu wydatków.

Jednak opłata za magazynowanie towarów to tylko jeden z elementów kosztów przechowywania zapasów. W łączną kwotę tej opłaty wchodzą również:

 • wynagrodzenie zatrudnionych pracowników,
 • koszt zużywania się środków trwałych i niematerialnych (budynków i ich wyposażenia), a także środków nietrwałych,
 • zużycie energii i paliw,
 • rachunki za media (wyższe, jeśli składowane towary muszą być przechowywane w specjalnych warunkach),
 • wyposażenie magazynów (specjalistyczny sprzęt: palety, owijarki, regały, wózki widłowe),
 • remonty, naprawy budynków,
 • ubezpieczenia,
 • straty,
 • systemy informatyczne,
 • ryzyko (spadek wartości towarów z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa).

Oprócz tego należy wymienić koszty związane z podatkiem od nieruchomości, jeśli firma dysponuje własnym budynkiem. Kolejne opłaty za magazynowanie towaru wiążą się z usługami outsourcingowymi, które usprawniają i optymalizują zarządzanie łańcuchem dostaw. Decydując się na outsourcing, warto wybrać profesjonalistów – XBS Group. Firma ta specjalizuje się w reorganizacji procesów logistycznych, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów magazynowania w logistyce.

Warto wiedzieć, że ten rodzaj kosztów jest zazwyczaj rozliczany jako koszty stałe, które można obliczyć według następującego wzoru: Km = Mz * sm przy czym Km oznacza całkowite koszty magazynowania; Mz – przeciętny stan zapasów magazynowych, a sm – empirycznie ustalony wskaźnik kosztów magazynowania w procentowej wartości zapasów.

Koszty zaangażowania kapitałów w finansowanie zapasów

Jedną ze składowych kosztów utrzymania zapasów jest koszt zaangażowania kapitałów w finansowanie zapasów. Zadaniem tego wskaźnika jest zobrazowanie, jakie korzyści mogłyby płynąć z kapitału, gdyby nie został ulokowany w zapasach, ale w alternatywny sposób. Na finansowanie zapasów składają się kapitał własny (środki inwestorów) i kapitał obcy (pożyczki, kredyty). Koszt kapitału obcego jest wyrażany wysokością oprocentowania pożyczki lub kredytu. Z kolei koszt zaangażowania kapitału własnego jest mierzony oprocentowaniem lokaty, czyli alternatywnego sposobu przeznaczenia pieniędzy.

Koszty starzenia się zapasów

Jednym z problemów branży logistycznej jest starzenie się zapasów. Wydłużony okres przechowywania może mieć wpływ na stopniową lub całkowitą utratę właściwości produktu. Ten proces w literaturze branżowej jest określany jako fizyczne starzenie się zapasów. Oprócz tego wyróżnia się także ekonomiczne starzenie się zapasów. Z kolei to zjawisko polega na utracie przez towar pierwotnych funkcji z powodu zbyt długiego przechowywania. Przyczynami ekonomicznego starzenia się zapasów mogą być, m.in., nowsze technologie, sezonowość użycia.

Optymalizacja

Obecny rozwój branży daje przedsiębiorcom duże możliwości obniżenia kosztów, zwłaszcza kosztów magazynowania, które stanowią około 30-40 proc. wydatków na utrzymanie zapasów. Rozwiązaniem może być optymalizacja, czyli wdrożenie metod, które usprawnią łańcuch dostaw i obniżą wydatki.

Techniki optymalizacji:

 • automatyzacja (zaimplementowanie systemów informatycznych i urządzeń, które zredukują liczbę pracowników);
 • wynajem magazynów;
 • oszczędzanie energii i światła.

Decydując się na wdrożenie strategii optymalizacji, warto zwrócić się do sprawdzonej firmy – XBS Group, która jest liderem na rynku usług outsourcingowych w logistyce. XBS Group to 20 lat w branży i rozwiązania dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego klienta.