Aktualności

Ogłoszenie oferty zakupu akcji XBS Pro-Log S.A

Ogłoszenie przez XBS Logistics S.A. z siedzibą w pass oferty zakupu akcji spółki XBS Pro-Log S.A z siedzibą w Pruszkowie.

W dniu 14 września 2021 r., XBS Logistics S.A. („Nabywający”) opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki XBS Pro-Log S.A. („Zaproszenie”)

Cena za akcje nabywane w ramach Zaproszenia proponowana przez Nabywającego została ustalona na dwóch poziomach, w zależności od daty złożenia oferty sprzedaży:

09.2021 r. – 26.09.2021 r. cena za jedna akcję XBS Pro-Log S.A. to: 37,00 zł
09.2021 r. – 01.10.2021 r. cena za jedna akcję XBS Pro-Log S.A. to: 36,00 zł.
Przedmiotem skupu jest nie więcej niż 55 555 akcji XBS Pro-Log S.A. (szczegóły w pkt. 4.2. Zaproszenia).

Oferty sprzedaży można składać osobiście w oddziałach Noble Securities S.A oraz drogą korespondencyjną na adres wskazany w Zaproszeniu do dnia 1 października 2021 r. do godziny 16:00.

Oferty sprzedaży opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być przesłane pocztą elektroniczną na adres skup.akcji@noblesecurities.pl z zachowaniem powyższych terminów i na warunkach przewidzianych w treści Zaproszenia.

Dodatkowo akcjonariusze XBS Pro-Log S.A., których akcje zapisane są na rachunku maklerskim w Noble Securities S.A. mają możliwość złożenia oferty sprzedaży za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A. (w celu ustalenia takiej możliwości prosimy o kontakt z Oddziałem NS).

W celu umożliwienia złożenia ofert sprzedaży przez jak największe grono akcjonariuszy XBS Pro-Log S.A. („Akcjonariusze”), Noble Securities S.A. będzie akceptować oferty sprzedaży składane przez Akcjonariuszy w innych podmiotach, które prowadzą dla Akcjonariuszy rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje będące przedmiotem danej oferty sprzedaży oraz za pośrednictwem udostępnianych w tym celu kanałów komunikacji stosowanych przez dany podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, z tym zastrzeżeniem, że taka możliwość jest uzależniona od uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są akcje będące przedmiotem oferty sprzedaży, którą powinien uzyskać Akcjonariusz.

Szczegółowy opis warunków i sposobu składania Ofert Sprzedaży znajduje się w Zaproszeniu, które jest jedynym i prawnie wiążącym dokumentem stanowiącym podstawę do składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji

Zalaczniki_do_Zaproszenia